Galaxy store

Em mới mua nhỏ SS galaxy ace. e thiết lập Samsung Kies vào rồi nhưng em không thể biết cài đặt game tự làm sao nữa. Anh chị em làm sao chỉ em cài đặt game tự bước cơ bản cùng với. Từ bước mà mình liên kết mẫu diên thoại với thứ vi tính á. huhu